logo

Všeobecné podmienky používania portálu www.insurance.sk

poradíme
Vám?

Tieto všeobecné podmienky používania sú jedinými a úplnými podmienkami použitia portálu www.insurance.sk umiestneného na internetovej doméne www.insurance.sk (ďalej len „portál“).

 

1 Prevádzkovateľ portálu

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Insurance, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 82A, 821 05 Bratislava, IČO: 50 910 299, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 120187/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“).

 

2 Prevádzkovateľ iFrame

Prevádzkovateľom iFrame umiestneného na portáli je spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 44 068 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 51334/B (ďalej „Prevádzkovateľ iFrame“). Všetky práva vyhradené.

 

3 Používanie portálu

Portál slúži používateľom na informačnú kalkuláciu ceny  poistného, porovnanie poistného krytia a sprostredkovanie uzatvorenia poistnej zmluvy prostredníctvom iFrame prevádzkovaného spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o. a na získanie informácií z oblasti finančného sprostredkovania a finančných produktov a služieb.

 

Pokiaľ sa rozhodnete pre sprostredkovane vášho poistenia využiť portál, uzatvárate ako používateľ (spotrebiteľ) s Prevádzkovateľom zmluvu o jeho používaní, pričom právne vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom sa riadia týmito všeobecnými podmienkami užívania portálu a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predovšetkým:

 

  • Zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a
  • Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

 

4 Činnosť finančného sprostredkovania

Finančné služby na diaľku sú sprostredkované nasledovnými osobami:

 

A Podriadený finančný agent

Prevádzka portálu je zabezpečovaná Prevádzkovateľom, ktorý je podriadeným finančným agentom registrovaným Národnou bankou Slovenska, v registri podriadených finančných agentov, RegFAP: 229753, pre sektory 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

B Samostatný finančný agent

Činnosť Prevádzkovateľa je činnosťou podriadeného finančného agenta vykonávanou na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., ktorá je samostatným finančným agentom a je registrovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 079313.

 

5 Práva k obsahu uvedenému na portáli

Obsah portálu vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučení používateľom portálu www.insurance.sk je chránený autorským právom.

 

Držiteľom majetkových práv autora k portálu a príslušným grafickým zobrazeniam týchto stránok (súčastí portálu), ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu je výlučne Prevádzkovateľ.

 

6 Aktuálnosť dát a informácií uvedených na portáli

Všetky informácie a obsah portálu sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou pri uzatvorení sprostredkovaných poistných zmlúv, Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny poistných sadzieb, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia.

 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

 

Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na portáli môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

7 Záverečné ustanovenia

Portál má predovšetkým informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu plniť z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi portálu za akékoľvek  hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Kliknutím obzvlášť na logá alebo internetovú adresu poisťovne, prípadne iné odkazy, uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál Prevádzkovateľa, nie sú stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, či informácie v nich uvedené.

 

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sú platné a účinné ich zverejnením na www.insurance.sk

 

 

V Bratislave, dňa 01.06.2021

Insurance, s.r.o.

Potrebujete poradiť?

Ivan Rehuš

Ivan Rehuš

poistný špecialista / neživotné poistenie ivan.rehus@insurance.sk +421 911 358 000