logo

Zdravotné poistenie pre cudzincov

poradíme
Vám?
Individuálne komerčné poistenie liečebných nákladov je určené pre osoby, zdržujúce sa na území Slovenskej republiky z dôvodu krátkodobej návštevy alebo dlhodobého pobytu a nemôžu vstúpiť do verejného zdravotného poistenia.

Poistenie je potrebné pre udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.


Rozsah krytia:

 • Ambulantná zdravotná starostlivosť
 • Nemocenská zdravotná starostlivosť
 • Preprava k najbližšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
 • Náhrada liekov a zdravotníckeho materiálu (ak boli predpísané lekárom)
 • Stomatologické ošetrenie (limitované na neodkladnú zdravotnú starostlivosť do výšky 300 EUR)
 • Diagnostické či terapeutické úkony

Poistné krytie je možné dojednať na:

 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá kryje len neodkladné liečenie úrazu, choroby, odvrátenie ohrozenia zdravia a/alebo života a liečba bolesti.
 • komplexnú zdravotnú starostlivosť, ktorá kryje komplexnú liečbu úrazu, choroby aj s rehabilitáciou, liečbu chronických ochorení aj s následnou liečbou, preventívne prehliadky, sledovanie zdravotného stavu, celé tehotenstvo s krytím popôrodnej starostlivosti, či vakcíny pre deti

Formy poistných balíkov:

 • základné poistenie
 • turistické
 • športové
 • pracovné
 • pre Slovákov zdržiavajúcich sa dlhodobo v zahraničí
 • tehotenské

Health insurance for foreigners:

Individual commercial medical expenses insurance is intended for persons who stay in the territory of the Slovak Republic due to a short-term visit or long-term stay and can not enter public health insurance.

The insurance is necessary for granting temporary or permanent residence in the territory of the Slovak Republic.

Coverage range:

 • Out-patient healthcare provided by contractual or noncontractual doctors according to choice of the client 
 • Hospital healthcare
 • Urgent healthcare
 • Drugs and medical aids subscribed by the doctor
 • Diagnostic and therapeutic services prescribed by the attending physician
 • Dental treatment in case of injury or  need to relief pain 
 • Transport of the ill person by ambulance or air rescue service

The insurance coverage can be arranged on:

 • Urgent healthcare – healthcare in case of accident or sudden illness, averting imminent threat to health / or life, treating sudden acute pain, stopping bleeding
 • Complete health care – complete treatment of injuries and diseases, prevention, monitoring of health condition, vaccination of children, pregnancy and postnatal care; treatment of diseases originated prior to coming to Slovakia provided the client was admitted to the insurance with them and informed the insurance company about them in advance.

Forms of insurance packages: 

 • basic insurance
 • tourist
 • sport
 • on business
 • pregnancy

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť?

Ivan Rehuš

Ivan Rehuš

poistný špecialista / neživotné poistenie ivan.rehus@insurance.sk +421 911 358 000