logo

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca voči zamestnávateľovi

poradíme
Vám?
Každý zamestnanec, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu, zodpovedá za vzniknuté škody svojmu zamestnávateľovi podľa príslušných právnych predpisov. Týka sa to pracovno-právnych vzťahov, ktoré sa riadia zákonmi, a to najmä Zákonníkom práce 311/2001 Z. z., zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, a inými zákonmi.


Poistenie je určené pre zamestnancov v:

 • Pracovno-právnom pomere
 • Dohode o výkone práce mimo pracovného pomeru – dohoda o brigádnickej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
 • Služobnom pomere
 • Štátno-zamestnaneckom pomere


Rozsah krytia:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi kryje škody, ktoré vzniknú pri plnení pracovných úloh, za ktoré zodpovedá podľa Zákonníka práce, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisoch SR zamestnanec.


Náhrada škody:

 1.  Pri pracovno-právnom pomere je to štvornásobok priemernej hrubej mzdy za posledný kalendárny štvrťrok
 2.  Pri dohode o výkone práce je to jedna tretina dohodnutej odmeny za vykonanie práce
 3.  POZOR pre zamestnancov, ktorých sa týka bod 1 a 2 neplatí maximálna výška náhrady, ak ide o zodpovednosť za stratu zverených predmetov a zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
 4.  Pri štátno-zamestnaneckom pomere a služobnom pomere je to štvornásobok funkčného platu, alebo priemerného mesačného zárobku zamestnanca


Možné pripoistenia zodpovedností:

 • Škoda na prevzatých a zverených veciach
 • Škoda na prepravovanom tovare
 • Škoda na služobnom motorovom vozidle
 • Škoda pri chybne vykonanej službe či práci
 • Škoda vzniknutá ako čistá finančná škoda

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť?

Ivan Rehuš

Ivan Rehuš

poistný špecialista / neživotné poistenie ivan.rehus@insurance.sk +421 911 358 000