logo

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

poradíme
Vám?

Špecifickým znakom dopravcu je preprava cudzieho tovaru za odmenu, a to  vlastnými motorovými vozidlami (resp. prenajatými). Počas prepravy sa môže spôsobiť nemalá škoda na prevzatom tovare, za ktorú je prepravná spoločnosť zodpovedná. Rozlišujeme dva druhy dopravcov. Vnútroštátny dopravca je ten, ktorý naloží tovar v Slovenskej republike a vyloží tovar v Slovenskej republike, pričom medzinárodný dopravca je ten, ktorý vykoná nakládku tovaru v inom štáte ako je vykládka tovaru.


Rozsah krytia vnútroštátneho a medzinárodného dopravcu:

  • Zodpovednosť za stratu alebo zničenie zásielky
  • Zodpovednosť za znehodnotenie a poškodenie zásielky
  • Týmto poistením sú kryté najmä škody vzniknuté pri dopravnej nehode, požiarom, manipuláciou pri nakládke / vykládke tovaru a iné riziká, za ktoré je dopravca zodpovedný.

Mieru zodpovednosti za škodu pri vnútroštátnej preprave určuje Obchodný zákonník. V medzinárodnej preprave určuje mieru zodpovednosti za škodu medzinárodný Dohovor CMR, kde je dopravca zodpovedný za jeden kilogram zásielky poškodeného, alebo zničeného tovaru sumou 8,33 SDR (SDR – zvláštne práva čerpania, určuje sa vždy aktuálnym kurzovým lístkom)

Insurance, s.r.o. má viac ako 10-ročné skúsenosti s poistením dopravcov a s likvidáciou škôd v tomto sektore. 

Poistenie dopravcu pri výkone kabotáže:

Ide o zodpovednosť dopravcu, ktorý vykonáva vnútroštátnu prepravu, ale na území štátov mimo Slovenskej republiky. Najčastejšie sa vykonáva kabotážna preprava v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku a Taliansku.

Kontaktný formulár