logo

Poistenie zodpovednosti za škodu

poradíme
Vám?
Poistenie je určené pre subjekty s právnou formou spoločnosti s ručením obmedzením, akciové spoločnosti, živnostníkov a dokonca aj pre podnikajúce fyzické osoby, ktoré sú zodpovedné za škodu spôsobenú tretím osobám pri výkone činností v rozsahu výpisu zo živnostenského registra, obchodného registra či iného oprávnenia. Zodpovednosť rozlišujeme na subjektívnu - zavinená škoda a objektívnu – nezavinená škoda.

Pri veľkej snahe a dodržiavaní všetkých striktných pravidiel, dochádza k pochybeniam spôsobených zväčša zlyhaním ľudského faktora. Aby tieto pochybenia neviedli k narušeniu chodu firmy a v konečnom dôsledku aj k ohrozeniu existenice podniku odporúčame poistenie zodpovednosti za škodu.


Poistenie zodpovednosti za škodu kryje:

  • Škodu na zdraví
  • Škodu na majetku
  • Následnú majetkovú škodu vzniknutú v priamej súvislosti so škodou na zdraví a/alebo na majetku
  • Zachraňovacie náklady
  • Nevyhnutné a preukázateľné náklady vynaložené na zistenie rozsahu a príčin škody
  • Nároky sociálnej a zdravotnej poisťovne (nie škoda na zdraví zamestnanca poisteného subjektu)
  • iné pripoistenia - sú odlišné pri každej poisťovni (niektoré môžu byť už v základnom krytí)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom:

Zvýšeny dopyt po tovaroch ma za následok vyšší export a deľbu procesov pri produkcii medzi viacerými dodávateľmi a pri použití rôznorodých druhov materiálov, čo zvyšuje riziko škody spôsobenú vadným výrobkom. Najbežnejšie škody spôsobené vadným výrobkom sú na majetku a osobách.

V tomto druhu poistenia je možné pripoistiť:
  • náklady spojené so stiahnutím vadného výrobku z trhu
  • náklady na montáž a demontáž vadných predmetov
  • Náklady odberateľov, ktorí spracuvávajú produkty poisteného

Dlhoročné skúsenosti firmy Insurance, s.r.o. Vám pomôžu pri analýze zodpovednostných rizík, správneho nastavenia krytia a konečného výberu upisovateľa. Samozrejmosťou je pomoc pri riešení poistných udalostí.

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť?

Ivan Rehuš

Ivan Rehuš

poistný špecialista / neživotné poistenie ivan.rehus@insurance.sk +421 911 358 000